Aanwezigheidsbeleid

We willen dat je altijd op school bent wanneer je les hebt. Als je niet aanwezig bent tijdens de lessen of bpv, dan is er sprake van verzuim. Te veel verzuim kan leiden tot uitval (de school verlaten zonder diploma) en dat willen we voorkomen.
Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. Bij geoorloofd verzuim kun je denken aan afwezigheid door ziekte of een speciale gebeurtenis. Alle andere vormen van verzuim noemen we ongeoorloofd verzuim.

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen en negatieve gevolgen voor de student en het Astrum college te voorkomen, is er een verzuimprocedure opgesteld. Hierin geeft het Astrum college aan hoe er wordt omgegaan met verzuim.

Wat moet je doen bij afwezigheid?

Ziek melden
Als je ziek bent dan meld je ’s morgens vóór 8.30 uur aan het servicepunt of de receptie van het Astrum college, Dit kun je doen door het volgende nummer te bellen; 026 363 3833. Daarnaast informeer je desbetreffende docenten van je afwezigheid. Ben je ziek op een BPV dag, dan meld je je ook ziek vóór 8.30 uur bij het leerwerk bedrijf. Studenten onder de 18 jaar worden door een ouder/verzorger ziek gemeld.

Beter melden
Ben je weer beter, dan sluit je gewoon weer aan bij de lessen op school. Tijdens de eerste les kan desbetreffende docent je beter melden. Met betrekking tot stage meld je, jezelf beter een dag voordat je weer kan beginnen.

Bijzondere gebeurtenis/ bezoek arts/ specialist
Vrij vragen voor een bijzondere gebeurtenis of voor een bezoek aan een arts/specialist of tandarts doe je bij de coördinator Studentenzorg door middel van het verlof formulier in te vullen bij Verlof aanvragen. Is het een spoedsituatie, dan meld je dit bij het servicepunt of de receptie en achteraf bij de coördinator Studentenzorg.

Extra verlof
Als je verlof wilt buiten de schoolvakanties om, dan dien je een schriftelijke aanvraag in bij de locatiedirecteur. Voor studenten onder de 18 jaar is dit gebonden aan regelgeving: maximaal tien dagen per schooljaar en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Indien de aanvraag meer dagen betreft, dan dient dit verzoek behandeld te worden door de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij bij ongeoorloofd verzuim?
Bij het Astrum college zijn alle studenten gelijkwaardig. In het hanteren van de verzuimregels maakt het Astrum college daarom geen verschil tussen studenten jonger of ouder dan 18 jaar. Dit betekent dat het Astrum college voor het melden van ongeoorloofd verzuim één procedure hanteert en zoveel mogelijk de ouders/verzorgers betrekt bij verzuim en studievoortgang.

Daarom is ervoor gekozen om:

  • Studenten tot 23 jaar die te veel verzuimen te melden bij het digitaal verzuimloket (dit is Leerplicht of het Regionale Meld- en Coördinatiepunt). Te veel ongeoorloofd verzuim kan al enkele uren betreffen. In ieder geval word je gemeld bij de leerplichtambtenaar bij een verzuim van zestien klokuren in een aaneengesloten periode van vier lesweken.
  • Een schriftelijke kennisgeving van deze melding te versturen aan de student en de ouders/verzorgers.
  • Na de melding wordt je uitgenodigd voor een (verplicht) gesprek met de leerplichtambtenaar of een RMC-medewerker van de gemeente.

Het informeren van ouders/verzorgers bij studenten tot 18 jaar is een wettelijke verplichting. Ben je ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar, en heb je er bezwaar tegen dat je ouders/verzorgers geïnformeerd worden over je aanwezigheid en studievoortgang, dan dien je dit schriftelijk aan te geven bij de locatiedirecteur. Dit staat vermeld in de onderwijsovereenkomst die je hebt ondertekend bij de plaatsing op deze school.