De sportleider (Niveau 3)

De sport- en bewegingsleider is sportief, integer en gaat respectvol met mensen om. Hij is representatief, heeft een klantgerichte houding, is in staat commercieel te denken en te handelen en draagt de organisatiecultuur en het imago van de organisatie uit. Hij kan zich inleven in anderen en heeft er plezier in om met mensen te werken. Aan de andere kant is hij niet bang om normen te stellen en waarden te bewaken en mensen op ongewenst gedrag aan te spreken. De sport- en bewegingsleider werkt planmatig, houdt zich strikt aan geldende regels en procedures, kan goed organiseren en beschikt over improvisatievermogen.

De sport- en bewegingsleider weet van aanpakken en heeft een flexibele taakopvatting. De sport- en bewegingsleider staat voor de opgave uitdagende SB- activiteiten aan te bieden, maar tegelijkertijd moet hij de fysieke en sociale veiligheid van de deelnemers kunnen waarborgen. Dit vraagt steeds om een afweging of het aanbieden van een bepaalde activiteit aan een bepaalde doelgroep binnen de geldende randvoorwaarden, een aanvaardbaar of een te groot veiligheidsrisico met zich meebrengt. Van de sport- en bewegingsleider wordt verwacht dat hij zowel oog heeft voor de groep, als voor de individuele deelnemers.

Rol van de sportleider:
De sport- en bewegingsleider is gekwalificeerd om zelfstandig  SB- activiteiten te organiseren, te plannen en uit te voeren. Indien nodig schakelt hij (gespecialiseerde) hulp in overlegt of speelt problemen door naar anderen.
Hij stemt de SB- activiteiten af op de doelgroep, kan functioneren binnen diverse contexten en biedt activiteiten aan gericht op verschillende doelstellingen. De sport- en bewegingsleider biedt de SB- deelnemers passende begeleiding.
Voor vrijwilligers, stagiairs en medewerkers van een lager functieniveau heeft hij veelal een begeleidende rol. Hij ziet er op toe dat binnen de kaders van het beleid gewerkt wordt, dat procedures en regels worden gevolgd en dat er sprake is van een efficiënte samenwerking. Hij heeft een representatieve, klantgerichte rol en kan commercieel denken en handelen.
Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende en aan zijn werkgever. Wanneer hij een bijdrage levert aan een SB- activiteit die gecoördineerd wordt door een ander, voert hij de opdrachten uit in opdracht van de coördinator/opdrachtgever en rapporteert aan deze persoon.

Werkveld Sportleider

  • recreatie- en bungalowparken, campings, evenementenbureaus, entertainmentbedrijven
  • gemeentelijke diensten voor sport en recreatie, provinciale sportraden, zorg en welzijn,
    lokale sportservicebureaus / steunpunten voor sport,
  • instellingen voor detentie, internaten, jeugdhulpverleningsinstellingen
  • vormingswerk, sociaal cultureel werk, jeugd en jongerenwerk
  • allochtonenzorg, asielzoekerscentra
  • e.d.